اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,090,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,909,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 126,182,827,577
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,525
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,378
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,378
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,علی حاجی کرم رعیت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 11,525 11,378 0 0 0 0 6,300,000 11,090,152 126,182,827,577
  2 1397/02/31 11,559 11,410 0 0 0 0 6,300,000 11,090,152 126,542,420,374
  3 1397/02/30 11,559 11,413 0 0 0 0 6,300,000 11,090,152 127,714,099,182
  4 1397/02/29 11,516 11,370 0 0 0 100,000 6,300,000 11,090,152 127,238,538,753
  5 1397/02/28 11,477 11,327 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 126,753,387,279
  6 1397/02/27 11,477 11,328 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 126,762,126,328
  7 1397/02/26 11,478 11,329 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 126,770,489,805
  8 1397/02/25 11,463 11,314 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 126,604,977,163
  9 1397/02/24 11,486 11,337 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 126,862,304,314
  10 1397/02/23 11,347 11,200 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 125,325,854,384
  11 1397/02/22 11,267 11,109 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 124,311,989,965
  12 1397/02/21 11,246 11,089 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 124,082,946,546
  13 1397/02/20 11,247 11,090 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 124,094,629,260
  14 1397/02/19 11,248 11,091 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 124,106,313,137
  15 1397/02/18 11,335 11,172 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 125,014,503,974
  16 1397/02/17 11,258 11,096 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 124,162,527,234
  17 1397/02/16 11,241 11,079 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,971,683,011
  18 1397/02/15 11,464 11,298 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 126,431,665,587
  19 1397/02/14 11,554 11,386 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 127,415,614,953
  20 1397/02/13 11,555 11,388 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 127,427,913,884
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق