اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 143,841,852,144
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,844
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,705
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,705
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/27 18,844 18,705 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,841,852,144
  2 1397/07/26 18,845 18,705 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,845,691,004
  3 1397/07/25 18,846 18,706 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,850,662,163
  4 1397/07/24 18,676 18,540 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,574,772,558
  5 1397/07/23 18,457 18,321 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,891,364,431
  6 1397/07/22 18,102 17,968 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 138,174,498,766
  7 1397/07/21 17,919 17,787 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 136,782,792,584
  8 1397/07/20 18,468 18,333 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,980,473,197
  9 1397/07/19 18,469 18,333 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,984,717,467
  10 1397/07/18 18,469 18,334 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,988,968,728
  11 1397/07/17 18,442 18,311 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,814,944,679
  12 1397/07/16 18,326 18,192 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 139,900,722,759
  13 1397/07/15 18,078 17,946 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 138,004,916,355
  14 1397/07/14 18,391 18,259 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,417,614,332
  15 1397/07/13 19,017 18,877 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 145,169,380,627
  16 1397/07/12 19,018 18,878 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 145,174,845,274
  17 1397/07/11 19,019 18,879 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 145,180,300,732
  18 1397/07/10 18,979 18,846 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 144,927,763,792
  19 1397/07/09 19,222 19,075 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 146,692,035,403
  20 1397/07/08 19,241 19,094 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 146,833,166,062