اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,790,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,209,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,419,649,672
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,088
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,918
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,918
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 14,088 13,918 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 108,419,649,672
  2 1397/05/28 13,843 13,681 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 106,577,648,373
  3 1397/05/27 13,719 13,557 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 105,608,466,579
  4 1397/05/26 13,505 13,344 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,950,683,709
  5 1397/05/25 13,506 13,344 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,955,456,048
  6 1397/05/24 13,507 13,345 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,960,234,195
  7 1397/05/23 13,548 13,384 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 104,263,208,227
  8 1397/05/22 13,484 13,322 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,782,134,378
  9 1397/05/21 13,426 13,272 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,388,855,554
  10 1397/05/20 13,382 13,228 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,047,324,378
  11 1397/05/19 13,470 13,316 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,736,007,332
  12 1397/05/18 13,470 13,316 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,736,007,332
  13 1397/05/17 13,471 13,317 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,739,473,306
  14 1397/05/16 13,437 13,284 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,487,152,088
  15 1397/05/15 13,409 13,255 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,255,877,297
  16 1397/05/14 13,429 13,276 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,421,864,359
  17 1397/05/13 13,250 13,095 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,015,847,057
  18 1397/05/12 13,277 13,119 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,202,349,750
  19 1397/05/11 13,277 13,120 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,203,914,774
  20 1397/05/10 13,278 13,120 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,205,487,608