صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۲ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۷ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۸ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۹ صورتجلسه مجمع سالانه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
۱۰ تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۱ صورت جلسه تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۴ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱۲ ثبت صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر تغییر صاحبان امضای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
۱۳ صورت جلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۱۴ صورت جلسه تعیین صاحبان امضای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶