صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۰۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰,۹۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۶۰,۶۹۵,۲۸۷,۹۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۲,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۲,۱۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۲,۱۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳:۵۹:۳۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۹۸,۱۷۸ ۹۷,۴۶۹ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۱۵۲ ۱,۸۶۰,۶۹۵,۲۸۷,۹۷۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۹۵,۸۷۵ ۹۵,۱۵۱ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۲۹۰,۱۵۲ ۱,۸۳۵,۴۸۳,۳۵۳,۲۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۹۶,۵۲۹ ۹۵,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۹۰,۱۵۲ ۱,۸۸۷,۱۵۵,۱۳۵,۴۹۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۹۴,۶۶۱ ۹۳,۹۹۳ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۹۰,۱۵۲ ۱,۸۶۰,۱۳۵,۳۵۳,۶۸۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۹۴,۶۶۷ ۹۳,۹۹۹ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۹۰,۱۵۲ ۱,۸۶۰,۲۴۷,۸۴۸,۷۸۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۹۴,۶۷۳ ۹۴,۰۰۴ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۹۰,۱۵۲ ۱,۸۶۰,۳۶۰,۳۸۱,۲۶۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۹۱,۴۰۷ ۹۰,۷۶۱ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۹۰,۱۵۲ ۱,۸۱۴,۳۳۳,۷۱۳,۸۳۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹۵,۴۳۸ ۹۴,۷۷۰ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۹۰,۱۵۲ ۱,۹۲۲,۸۹۱,۶۰۹,۰۹۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۹۵,۴۴۴ ۹۴,۷۷۵ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۹۰,۱۵۲ ۱,۹۲۳,۰۰۸,۳۳۰,۹۳۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹۵,۴۵۰ ۹۴,۷۸۱ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۹۰,۱۵۲ ۱,۹۲۳,۱۲۵,۰۸۹,۹۱۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۹۷,۴۶۸ ۹۶,۷۹۷ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۰۰۲,۷۴۶,۴۶۷,۳۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۹۷,۴۷۴ ۹۶,۸۰۳ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۰۰۲,۸۶۷,۵۰۰,۴۲۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۹۷,۴۸۰ ۹۶,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۰۰۲,۹۸۸,۵۶۴,۲۰۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۹۸,۴۸۷ ۹۷,۷۶۷ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۰۴۲,۳۶۲,۹۰۳,۲۷۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۹۸,۲۶۱ ۹۷,۵۳۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۹۰,۱۵۲ ۲,۰۵۶,۹۲۰,۵۳۱,۵۲۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۹۵,۲۲۱ ۹۴,۵۰۲ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۹۰,۱۵۲ ۲,۰۳۰,۸۷۰,۶۴۸,۱۰۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۹۵,۳۷۸ ۹۴,۶۷۶ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۹۰,۱۵۲ ۲,۰۹۱,۴۰۹,۷۸۶,۸۹۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۹۶,۳۱۷ ۹۵,۶۱۶ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۹۰,۱۵۲ ۲,۱۵۹,۹۸۳,۸۸۹,۷۶۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۹۶,۳۲۳ ۹۵,۶۲۳ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۹۰,۱۵۲ ۲,۱۶۰,۱۳۵,۰۳۸,۳۰۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۹۶,۳۳۰ ۹۵,۶۳۰ ۰ ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۹۰,۱۵۲ ۲,۱۶۰,۲۸۶,۲۲۲,۵۷۹