اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,190,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,809,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 130,076,472,189
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,795
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,624
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,624
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,علی حاجی کرم رعیت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/02 11,795 11,624 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 130,076,472,189
  2 1397/02/01 11,853 11,682 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 130,718,672,661
  3 1397/01/31 11,871 11,699 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 130,917,589,252
  4 1397/01/30 11,872 11,700 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 130,930,356,881
  5 1397/01/29 11,873 11,702 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 130,943,125,282
  6 1397/01/28 11,837 11,665 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 130,529,457,035
  7 1397/01/27 11,783 11,611 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 129,927,516,307
  8 1397/01/26 11,757 11,585 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 129,634,982,762
  9 1397/01/25 11,887 11,713 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 131,070,705,597
  10 1397/01/24 11,888 11,714 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 131,083,679,497
  11 1397/01/23 11,889 11,715 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 131,096,654,065
  12 1397/01/22 11,891 11,717 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 131,109,629,294
  13 1397/01/21 12,070 11,894 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 133,095,432,833
  14 1397/01/20 12,029 11,854 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 132,643,880,763
  15 1397/01/19 12,020 11,844 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 132,538,595,873
  16 1397/01/18 12,162 11,984 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,101,653,388
  17 1397/01/17 12,227 12,048 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,816,852,743
  18 1397/01/16 12,228 12,049 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,829,981,019
  19 1397/01/15 12,229 12,050 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,843,106,313
  20 1397/01/14 12,301 12,121 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 135,635,039,723
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi