اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,190,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,809,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 134,064,327,191
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,158
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,981
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,981
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,علی حاجی کرم رعیت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 12,158 11,981 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,064,327,191
  2 1396/12/26 12,087 11,909 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 133,262,327,071
  3 1396/12/25 12,053 11,877 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 132,905,957,243
  4 1396/12/24 12,054 11,878 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 132,919,491,123
  5 1396/12/23 12,055 11,879 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 132,933,025,398
  6 1396/12/22 12,074 11,898 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 133,142,991,462
  7 1396/12/21 12,115 11,939 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 133,601,398,914
  8 1396/12/20 12,041 11,864 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 132,764,205,035
  9 1396/12/19 12,122 11,945 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 133,665,310,473
  10 1396/12/18 12,154 11,979 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,049,570,878
  11 1396/12/17 12,155 11,980 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,057,145,095
  12 1396/12/16 12,156 11,981 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,064,813,174
  13 1396/12/15 12,177 12,003 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 134,316,249,829
  14 1396/12/14 12,251 12,076 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 135,133,059,823
  15 1396/12/13 12,258 12,084 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 135,224,917,871
  16 1396/12/12 12,241 12,069 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 135,049,363,118
  17 1396/12/11 12,417 12,246 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,037,096,236
  18 1396/12/10 12,418 12,247 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,044,311,293
  19 1396/12/09 12,418 12,248 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,051,534,143
  20 1396/12/08 12,450 12,279 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,405,907,416
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi