اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 191,292,632,983
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,189
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 24,875
قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,875
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/28 25,189 24,875 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 191,292,632,983
  2 1398/03/27 25,286 24,969 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 192,018,007,849
  3 1398/03/26 25,145 24,830 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 190,946,482,593
  4 1398/03/25 25,145 24,832 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 190,963,295,014
  5 1398/03/24 24,957 24,643 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 189,504,731,571
  6 1398/03/23 24,958 24,644 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 189,514,102,323
  7 1398/03/22 24,959 24,645 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 189,523,482,223
  8 1398/03/21 24,823 24,504 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 188,440,854,709
  9 1398/03/20 24,634 24,315 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 186,983,996,113
  10 1398/03/19 24,641 24,322 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 187,039,389,000
  11 1398/03/18 24,140 23,826 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 183,227,200,672
  12 1398/03/17 24,091 23,780 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 182,871,533,727
  13 1398/03/16 24,091 23,780 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 182,871,548,141
  14 1398/03/15 24,092 23,781 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 182,879,412,984
  15 1398/03/14 24,093 23,782 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 182,887,271,209
  16 1398/03/13 24,103 23,791 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 182,956,362,557
  17 1398/03/12 23,774 23,456 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 180,383,759,883
  18 1398/03/11 23,657 23,342 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 179,501,614,514
  19 1398/03/10 23,769 23,446 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 180,301,883,343
  20 1398/03/09 23,770 23,448 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 180,315,161,514