صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۴۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۲,۴۹۸,۹۴۰,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲,۲۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱,۵۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱,۵۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۲:۵۸:۵۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۵۰,۹۹۴ ۵۰,۳۴۸ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۱۵۲ ۴۳۲,۴۹۸,۹۴۰,۸۳۸
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵۰,۴۹۴ ۴۹,۸۲۹ ۰ ۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۳۹۰,۱۵۲ ۴۱۸,۰۷۲,۱۹۴,۶۱۰
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵۰,۴۹۷ ۴۹,۸۳۲ ۰ ۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۳۹۰,۱۵۲ ۴۱۸,۰۹۸,۶۳۱,۷۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵۰,۵۰۱ ۴۹,۸۳۵ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۳۹۰,۱۵۲ ۴۱۸,۱۲۴,۳۸۸,۶۸۳
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵۰,۱۲۶ ۴۹,۴۰۹ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۱۵۲ ۳۹۹,۷۲۲,۴۸۸,۰۳۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۴۹,۹۹۲ ۴۹,۲۶۲ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۱۵۲ ۳۹۸,۵۴۰,۱۳۶,۶۲۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵۰,۲۳۴ ۴۹,۵۱۷ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۹۰,۱۵۲ ۳۹۵,۶۴۵,۰۰۷,۲۶۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴۹,۱۷۷ ۴۸,۴۷۵ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۹۰,۱۵۲ ۳۸۷,۳۲۵,۳۳۴,۱۸۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴۸,۹۶۰ ۴۸,۲۵۶ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۸۰,۷۴۹,۵۲۴,۳۹۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴۸,۹۶۵ ۴۸,۲۶۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۸۰,۷۸۳,۹۸۸,۲۵۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۴۸,۹۶۹ ۴۸,۲۶۵ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۸۰,۸۱۸,۴۵۳,۶۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۴۷,۶۶۸ ۴۶,۹۸۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۷۰,۶۷۹,۰۷۰,۸۳۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۴۷,۶۷۲ ۴۶,۹۸۴ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۷۰,۷۱۲,۷۷۹,۹۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۴۸,۱۱۸ ۴۷,۴۳۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۷۴,۲۳۵,۰۱۱,۶۲۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۴۷,۹۵۳ ۴۷,۲۶۸ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۷۲,۹۵۲,۷۶۱,۲۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۴۷,۸۰۰ ۴۷,۱۷۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۷۲,۱۸۷,۴۱۹,۴۰۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۴۷,۸۰۳ ۴۷,۱۷۳ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۷۲,۲۰۵,۶۲۲,۳۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۴۷,۸۰۵ ۴۷,۱۷۶ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۷۲,۲۲۳,۱۶۶,۴۰۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۴۷,۲۱۸ ۴۶,۵۹۹ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۶۷,۶۶۹,۴۲۹,۰۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۴۷,۲۴۰ ۴۶,۶۲۷ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۱۵۲ ۳۶۷,۸۹۳,۸۰۳,۹۳۹