اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 126,786,343,474
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,653
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,487
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,487
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/24 16,653 16,487 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 126,786,343,474
  2 1397/09/23 16,749 16,583 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 127,528,462,962
  3 1397/09/22 16,751 16,585 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 127,539,437,587
  4 1397/09/21 16,752 16,586 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 127,550,313,718
  5 1397/09/20 16,785 16,618 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 127,796,824,026
  6 1397/09/19 16,957 16,788 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,100,307,777
  7 1397/09/18 17,025 16,853 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,605,000,589
  8 1397/09/17 16,993 16,818 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,331,433,907
  9 1397/09/16 17,060 16,884 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,842,192,747
  10 1397/09/15 17,062 16,886 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,853,623,830
  11 1397/09/14 17,063 16,887 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,865,057,836
  12 1397/09/13 16,999 16,824 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,376,500,815
  13 1397/09/12 17,081 16,905 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 130,001,142,453
  14 1397/09/11 16,680 16,508 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 126,946,282,846
  15 1397/09/10 16,181 16,014 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 123,147,870,279
  16 1397/09/09 16,528 16,358 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,792,261,641
  17 1397/09/08 16,530 16,359 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,803,369,516
  18 1397/09/07 16,531 16,360 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,814,480,281
  19 1397/09/06 16,998 16,823 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,369,933,240
  20 1397/09/05 16,920 16,745 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 128,773,525,781