اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 129,605,000,589
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,025
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,853
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,853
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/18 17,025 16,853 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,605,000,589
  2 1397/09/17 16,993 16,818 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,331,433,907
  3 1397/09/16 17,060 16,884 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,842,192,747
  4 1397/09/15 17,062 16,886 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,853,623,830
  5 1397/09/14 17,063 16,887 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,865,057,836
  6 1397/09/13 16,999 16,824 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,376,500,815
  7 1397/09/12 17,081 16,905 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 130,001,142,453
  8 1397/09/11 16,680 16,508 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 126,946,282,846
  9 1397/09/10 16,181 16,014 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 123,147,870,279
  10 1397/09/09 16,528 16,358 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,792,261,641
  11 1397/09/08 16,530 16,359 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,803,369,516
  12 1397/09/07 16,531 16,360 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,814,480,281
  13 1397/09/06 16,998 16,823 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,369,933,240
  14 1397/09/05 16,920 16,745 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 128,773,525,781
  15 1397/09/04 17,423 17,243 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 132,602,349,006
  16 1397/09/03 17,424 17,245 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 132,613,090,788
  17 1397/09/02 17,987 17,810 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 136,960,502,498
  18 1397/09/01 17,988 17,811 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 136,966,257,723
  19 1397/08/30 17,976 17,799 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 136,873,566,846
  20 1397/08/29 18,200 18,021 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 138,582,738,339