اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 146,719,750,788
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,274
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,079
قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,079
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 19,274 19,079 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 146,719,750,788
  2 1397/12/26 18,821 18,631 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,273,652,749
  3 1397/12/25 18,700 18,510 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,345,972,211
  4 1397/12/24 18,458 18,263 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,447,439,586
  5 1397/12/23 18,460 18,265 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,462,053,755
  6 1397/12/22 18,462 18,267 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,476,668,109
  7 1397/12/21 18,322 18,129 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 139,413,284,012
  8 1397/12/20 18,106 17,913 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 137,755,440,945
  9 1397/12/19 17,869 17,679 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 135,955,339,911
  10 1397/12/18 17,509 17,330 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 133,271,414,317
  11 1397/12/17 17,543 17,364 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 133,530,485,992
  12 1397/12/16 17,545 17,366 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 133,544,395,757
  13 1397/12/15 17,547 17,367 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 133,558,305,521
  14 1397/12/14 17,363 17,187 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 132,171,798,687
  15 1397/12/13 17,500 17,324 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 133,221,946,196
  16 1397/12/12 17,551 17,376 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 133,621,259,267
  17 1397/12/11 17,522 17,347 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 133,399,826,943
  18 1397/12/10 17,648 17,473 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 134,370,258,957
  19 1397/12/09 17,650 17,475 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 134,383,780,229
  20 1397/12/08 17,652 17,477 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 134,397,301,850