صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۸۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۱۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۹۱,۱۰۲,۷۴۴,۲۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۵,۴۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۴,۵۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۴,۵۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۵:۱۴:۵۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۷۲,۱۰۳ ۱۷۱,۱۷۱ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۸۹۱,۱۰۲,۷۴۴,۲۹۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۶۶,۵۳۷ ۱۶۵,۵۸۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۷۹۶,۸۲۴,۲۲۳,۲۵۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۶۲,۹۱۱ ۱۶۱,۹۷۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۷۳۵,۸۴۰,۹۴۴,۴۳۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۶۲,۶۵۳ ۱۶۱,۷۳۴ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۷۳۱,۷۱۰,۲۴۱,۰۲۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۶۲,۸۳۲ ۱۶۱,۹۲۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۷۳۴,۹۵۹,۶۸۵,۰۵۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۶۲,۸۳۹ ۱۶۱,۹۳۴ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۷۳۵,۰۹۱,۴۰۷,۱۰۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۶۲,۸۴۷ ۱۶۱,۹۴۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۷۳۵,۲۲۳,۱۷۷,۱۳۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۵۶,۹۷۳ ۱۵۶,۱۱۰ ۲,۸۶۱ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۶۵۲,۳۳۰,۹۰۷,۴۴۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۶۳,۵۸۳ ۱۶۲,۶۷۴ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۷۶۳,۸۶۰,۹۱۲,۱۵۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۶۷,۳۵۹ ۱۶۶,۴۲۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۸۲۷,۵۳۷,۵۴۸,۱۰۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۷۰,۶۹۵ ۱۶۹,۷۳۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۸۸۳,۸۷۳,۱۷۵,۴۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۶۸,۰۹۳ ۱۶۷,۱۵۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۸۴۰,۰۴۵,۵۸۸,۴۶۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۶۸,۱۰۴ ۱۶۷,۱۷۰ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۸۴۰,۲۳۷,۲۶۹,۶۲۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۶۸,۱۱۵ ۱۶۷,۱۸۱ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۸۴۰,۴۲۸,۹۷۲,۰۶۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۷۰,۷۴۹ ۱۶۹,۸۰۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۸۸۴,۹۶۲,۸۲۷,۱۸۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۷۴,۴۲۰ ۱۷۳,۴۷۰ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۹۴۷,۲۸۲,۲۵۲,۴۱۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۷۵,۲۰۵ ۱۷۴,۲۵۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۹۶۰,۶۳۷,۱۰۹,۲۲۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۱۷۵,۲۱۷ ۱۷۴,۲۶۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۹۶۰,۸۳۷,۶۰۱,۶۵۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۱۷۵,۲۲۸ ۱۷۴,۲۸۰ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۹۶۱,۰۳۸,۱۱۳,۹۵۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۷۵,۲۴۰ ۱۷۴,۲۹۱ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۹۶۱,۲۳۸,۶۴۶,۰۸۰