صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۶۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۳۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۸۳,۲۳۲,۸۴۸,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۶,۳۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۵,۴۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۵,۴۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۵:۱۴:۵۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۵۵,۷۳۱ ۱۵۴,۷۷۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۸۳,۲۳۲,۸۴۸,۲۸۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۵۵,۷۴۲ ۱۵۴,۷۸۷ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۸۳,۴۲۰,۰۳۴,۷۹۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۵۵,۷۵۳ ۱۵۴,۷۹۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۸۳,۶۰۷,۲۳۷,۳۸۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵۴,۵۶۸ ۱۵۳,۶۱۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۶۳,۸۱۳,۲۹۰,۲۰۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۵۷,۱۷۹ ۱۵۶,۲۲۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۱۵۲ ۲,۶۲۳,۱۰۳,۹۳۳,۸۹۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۵۹,۰۴۲ ۱۵۸,۰۹۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۱۵۲ ۲,۶۵۴,۳۹۵,۷۵۷,۳۵۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۵۹,۰۵۳ ۱۵۸,۱۰۴ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۱۵۲ ۲,۶۵۴,۵۸۴,۴۹۷,۱۹۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۶۲,۱۰۶ ۱۶۱,۱۴۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۱۵۲ ۲,۷۰۵,۶۱۶,۵۸۴,۹۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۶۲,۱۱۸ ۱۶۱,۱۵۵ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۱۵۲ ۲,۷۰۵,۸۰۸,۸۳۷,۹۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۶۱,۹۶۹ ۱۶۱,۰۰۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۱۵۲ ۲,۷۰۳,۳۱۵,۵۴۰,۰۴۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۶۳,۶۸۱ ۱۶۲,۷۱۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۱۵۲ ۲,۷۳۲,۰۶۸,۹۷۶,۰۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۶۴,۸۳۹ ۱۶۳,۸۹۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۷۶۸,۲۷۹,۱۹۳,۶۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۶۸,۴۹۴ ۱۶۷,۵۴۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۸۲۹,۹۲۰,۳۶۲,۰۰۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۷۳,۴۱۸ ۱۷۲,۴۶۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۹۱۲,۹۰۸,۶۷۳,۷۲۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۷۳,۴۳۰ ۱۷۲,۴۷۴ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۹۱۳,۱۰۹,۳۶۴,۴۴۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۷۳,۴۴۲ ۱۷۲,۴۸۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۹۱۳,۳۱۰,۰۶۹,۵۷۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۷۳,۳۸۶ ۱۷۲,۴۳۱ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۹۱۲,۳۹۰,۸۳۷,۵۸۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۷۴,۹۳۶ ۱۷۳,۹۶۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۹۳۸,۲۶۳,۶۹۰,۱۷۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۷۴,۲۲۱ ۱۷۳,۲۵۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۹۲۶,۲۷۲,۵۳۸,۳۰۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۷۴,۲۸۹ ۱۷۳,۳۱۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۹۲۷,۲۸۱,۴۴۰,۱۷۱