اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 131,086,960,655
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,218
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,046
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,046
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 17,218 17,046 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 131,086,960,655
  2 1397/10/24 17,063 16,890 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,884,849,877
  3 1397/10/23 17,033 16,862 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,673,314,372
  4 1397/10/22 17,029 16,859 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 129,645,874,570
  5 1397/10/21 17,131 16,958 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 130,411,634,668
  6 1397/10/20 17,133 16,960 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 130,424,195,630
  7 1397/10/19 17,135 16,962 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 130,436,756,862
  8 1397/10/18 17,110 16,938 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 130,252,979,541
  9 1397/10/17 16,830 16,661 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 128,122,687,305
  10 1397/10/16 16,594 16,429 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 126,338,708,723
  11 1397/10/15 16,435 16,271 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,126,989,602
  12 1397/10/14 16,428 16,263 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,068,422,872
  13 1397/10/13 16,429 16,265 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,079,794,853
  14 1397/10/12 16,430 16,266 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,091,167,835
  15 1397/10/11 16,650 16,482 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 126,751,256,329
  16 1397/10/10 16,653 16,488 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 126,794,042,518
  17 1397/10/09 16,680 16,514 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 126,998,786,326
  18 1397/10/08 16,778 16,613 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 127,757,729,854
  19 1397/10/07 16,509 16,346 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,703,293,996
  20 1397/10/06 16,511 16,348 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 125,715,002,888