صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۰۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۸,۶۵۶,۲۹۴,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹,۵۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۸۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸,۸۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۵۸,۴۴۱ ۵۷,۶۹۲ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۵۱۸,۶۵۶,۲۹۴,۷۰۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۵۷,۷۴۴ ۵۶,۹۸۳ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۵۱۲,۲۸۷,۰۸۲,۶۷۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵۶,۵۸۶ ۵۵,۸۰۷ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۵۰۱,۷۱۷,۶۱۴,۷۲۶
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۵۶,۵۸۹ ۵۵,۸۱۱ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۵۰۱,۷۴۸,۲۴۱,۳۷۹
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۵۶,۵۹۳ ۵۵,۸۱۴ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۵۰۱,۷۷۸,۸۱۴,۹۰۶
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۵۵,۰۸۹ ۵۴,۳۳۲ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۸۸,۴۵۴,۱۳۳,۳۱۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۵۵,۵۲۶ ۵۴,۷۶۲ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۹۲,۳۲۱,۶۵۹,۲۰۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۵۵,۵۲۹ ۵۴,۷۶۶ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۹۲,۳۵۴,۷۶۰,۱۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۵۵,۵۳۳ ۵۴,۷۷۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۹۲,۳۸۷,۸۷۰,۷۵۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۵۵,۵۳۷ ۵۴,۷۷۳ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۹۲,۴۲۰,۹۹۰,۹۲۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۵۵,۵۴۰ ۵۴,۷۷۷ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۹۲,۴۵۴,۱۰۹,۶۲۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۵۵,۵۴۵ ۵۴,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۹۲,۴۹۲,۴۸۹,۳۷۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۵۴,۲۹۵ ۵۳,۵۴۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۸۱,۳۳۱,۹۶۵,۰۶۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۵۴,۲۶۰ ۵۳,۵۰۶ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۸۱,۰۲۲,۶۸۳,۱۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۵۳,۲۴۳ ۵۲,۵۱۳ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۷۲,۰۹۶,۴۵۷,۴۷۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۵۳,۵۲۶ ۵۲,۸۰۹ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۷۴,۷۵۸,۱۸۰,۴۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۵۴,۶۰۷ ۵۳,۹۲۳ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۸۴,۷۷۶,۲۲۳,۸۵۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۵۴,۶۰۹ ۵۳,۹۲۵ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۸۴,۷۹۸,۲۷۷,۶۱۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۵۴,۶۱۲ ۵۳,۹۲۸ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۸۴,۸۲۳,۰۵۳,۰۵۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۵۴,۰۱۰ ۵۳,۳۰۹ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۱۵۲ ۴۷۹,۲۵۶,۴۵۱,۰۹۶