صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰,۸۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۱۴,۷۹۹,۱۶۶,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۰,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۹,۳۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۹,۳۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳:۵۹:۴۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۶۳,۴۵۰ ۱۶۲,۳۱۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۹۰,۱۵۲ ۳,۱۱۴,۷۹۹,۱۶۶,۳۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۶۲,۱۵۴ ۱۶۱,۰۵۳ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۹۰,۱۵۲ ۳,۰۹۰,۶۲۵,۰۷۳,۴۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۵۹,۳۴۴ ۱۵۸,۲۶۴ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۹۰,۱۵۲ ۲,۹۲۶,۳۱۸,۲۳۷,۳۶۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۵۳,۸۹۳ ۱۵۲,۸۴۸ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۷۹۵,۶۱۴,۱۶۳,۶۵۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۵۴,۳۶۵ ۱۵۳,۳۴۱ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۸۰۴,۶۳۳,۳۰۴,۹۴۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۵۴,۳۷۴ ۱۵۳,۳۵۱ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۸۰۴,۵۹۶,۲۳۰,۵۷۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۵۴,۳۷۴ ۱۵۳,۳۵۱ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۸۰۴,۸۰۷,۸۰۲,۱۸۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۴۹,۱۹۵ ۱۴۸,۱۴۷ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۷۰۹,۶۳۵,۲۴۲,۱۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۴۴,۶۴۱ ۱۴۳,۶۱۷ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۶۲۶,۷۷۷,۷۴۶,۹۳۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۴۳,۵۴۴ ۱۴۲,۵۸۳ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۶۹۳,۴۱۹,۳۱۲,۳۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۴۳,۸۶۵ ۱۴۲,۹۲۴ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۶۹۹,۸۵۹,۶۸۹,۷۴۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۴۱,۰۶۴ ۱۴۰,۱۵۳ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۶۴۷,۵۰۹,۹۸۱,۵۱۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۴۱,۰۷۳ ۱۴۰,۱۶۲ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۶۴۷,۶۷۷,۳۵۵,۶۰۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۴۱,۰۷۳ ۱۴۰,۱۶۲ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۶۴۷,۶۷۷,۳۵۵,۶۰۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۴۱,۱۰۰ ۱۴۰,۱۸۸ ۰ ۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۱۵۲ ۲,۶۴۸,۱۷۱,۱۶۴,۲۳۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۶,۸۳۹ ۱۳۵,۹۸۲ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۹۰,۱۵۲ ۲,۵۸۲,۳۲۸,۱۴۲,۴۲۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۵,۱۳۵ ۱۳۴,۲۰۱ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۳۲۰,۳۵۲,۲۲۵,۵۷۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۰,۸۲۳ ۱۲۹,۸۷۳ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۲۴۵,۵۲۳,۶۵۲,۸۶۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۲۸,۹۰۳ ۱۲۸,۰۷۶ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۲۱۴,۴۵۶,۰۱۶,۶۴۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۲۶,۱۹۱ ۱۲۵,۳۷۲ ۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۱۶۷,۷۰۱,۴۶۱,۸۵۸