اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 141,903,142,185
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,611
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,453
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,453
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 18,611 18,453 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 141,903,142,185
  2 1397/08/21 18,671 18,512 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,358,879,220
  3 1397/08/20 18,422 18,264 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,454,049,138
  4 1397/08/19 18,707 18,552 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,670,982,949
  5 1397/08/18 18,887 18,736 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 144,082,511,291
  6 1397/08/17 18,887 18,736 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 144,083,702,609
  7 1397/08/16 18,887 18,736 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 144,084,907,442
  8 1397/08/15 18,887 18,736 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 144,086,125,782
  9 1397/08/14 18,835 18,684 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,683,720,677
  10 1397/08/13 18,601 18,450 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 141,882,968,487
  11 1397/08/12 18,676 18,531 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,505,574,918
  12 1397/08/11 18,738 18,592 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,977,454,811
  13 1397/08/10 18,739 18,593 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,981,672,890
  14 1397/08/09 18,739 18,593 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,985,927,336
  15 1397/08/08 18,701 18,556 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,694,962,346
  16 1397/08/07 18,702 18,556 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,699,353,442
  17 1397/08/06 18,596 18,453 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 141,905,882,154
  18 1397/08/05 18,321 18,184 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 139,834,247,478
  19 1397/08/04 18,536 18,402 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 141,515,795,426
  20 1397/08/03 18,537 18,403 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 141,519,058,847