اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 164,401,398,264
قیمت صدور هر واحد (ریال): 21,696
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,378
قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,378
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 21,696 21,378 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 164,401,398,264
  2 1398/01/29 21,698 21,380 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 164,417,139,735
  3 1398/01/28 21,698 21,380 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 164,417,139,735
  4 1398/01/27 21,471 21,155 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 162,686,498,746
  5 1398/01/26 21,590 21,272 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 163,586,110,390
  6 1398/01/25 21,311 21,033 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 161,747,227,561
  7 1398/01/24 21,097 20,822 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 160,123,561,274
  8 1398/01/23 21,092 20,818 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 160,094,389,459
  9 1398/01/22 21,094 20,820 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 160,108,442,638
  10 1398/01/21 21,095 20,822 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 160,122,501,825
  11 1398/01/20 20,620 20,341 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 156,428,751,282
  12 1398/01/19 20,611 20,332 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 156,354,646,335
  13 1398/01/18 20,338 20,062 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 154,277,068,004
  14 1398/01/17 20,326 20,045 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 154,150,668,127
  15 1398/01/16 20,107 19,834 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 152,526,032,025
  16 1398/01/15 20,108 19,836 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 152,539,303,530
  17 1398/01/14 20,110 19,837 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 152,552,575,319
  18 1398/01/13 20,112 19,839 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 152,565,847,394
  19 1398/01/12 20,114 19,841 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 152,579,119,753
  20 1398/01/11 20,115 19,843 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 152,592,392,394