اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 124,405,138,901
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,285
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,177
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,177
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 16,285 16,177 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 124,405,138,901
  2 1397/06/25 16,274 16,167 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 124,324,816,037
  3 1397/06/24 16,240 16,126 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 124,008,145,450
  4 1397/06/23 16,314 16,198 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 124,568,909,094
  5 1397/06/22 16,314 16,199 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 124,569,479,936
  6 1397/06/21 16,314 16,199 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 124,570,059,714
  7 1397/06/20 15,887 15,773 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 121,295,072,726
  8 1397/06/19 15,677 15,569 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 119,730,161,550
  9 1397/06/18 15,431 15,322 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 117,825,419,497
  10 1397/06/17 15,161 15,042 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 115,674,821,946
  11 1397/06/16 14,929 14,805 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 113,853,410,966
  12 1397/06/15 14,930 14,806 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 113,860,931,187
  13 1397/06/14 14,931 14,807 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 113,868,500,639
  14 1397/06/13 14,862 14,730 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 113,277,092,032
  15 1397/06/12 14,785 14,652 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 112,673,529,271
  16 1397/06/11 14,547 14,413 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 110,840,442,898
  17 1397/06/10 14,690 14,564 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 112,000,335,228
  18 1397/06/09 14,734 14,611 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 112,358,255,648
  19 1397/06/08 14,735 14,611 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 112,363,710,006
  20 1397/06/07 14,735 14,612 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 112,369,146,585