اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,190,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,809,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,171,327,710
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,609
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,437
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,437
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,علی حاجی کرم رعیت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 12,609 12,437 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,171,327,710
  2 1396/11/28 12,640 12,468 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,515,736,153
  3 1396/11/27 12,669 12,492 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,789,097,254
  4 1396/11/26 12,669 12,493 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,796,687,221
  5 1396/11/25 12,670 12,494 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,804,285,223
  6 1396/11/24 12,695 12,523 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,133,786,436
  7 1396/11/23 12,673 12,503 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,910,165,659
  8 1396/11/22 12,611 12,443 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,235,664,502
  9 1396/11/21 12,611 12,443 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,241,450,463
  10 1396/11/20 12,662 12,501 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,887,284,890
  11 1396/11/19 12,662 12,501 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,892,816,538
  12 1396/11/18 12,663 12,502 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,898,356,905
  13 1396/11/17 12,618 12,460 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,432,854,801
  14 1396/11/16 12,682 12,525 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,156,389,450
  15 1396/11/15 12,604 12,447 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,284,222,878
  16 1396/11/14 12,601 12,445 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,264,261,940
  17 1396/11/13 12,712 12,554 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,484,015,653
  18 1396/11/12 12,712 12,555 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,489,334,366
  19 1396/11/11 12,713 12,555 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,494,661,771
  20 1396/11/10 12,703 12,545 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,383,130,937
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق