حساب های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
تجارت اختصاصی بورس 1043 حساب جاری 104318592
دی وزراء 0150 سپرده کوتاه مدت 0201128849004
دی وزراء 0150 حساب جاری 0100139236004
تجارت استاد نجات اللهی 165 حساب جاری 166624754
تجارت استاد نجات اللهی 165 سپرده کوتاه مدت 166658543
شهر احمد قصیر 497 حساب جاری 1002091695879
خاورمیانه مهستان 1005 حساب جاری 1005/11/040/707070826
خاورمیانه مهستان 1005 سپرده کوتاه مدت 1005/10/810/707070823
شهر احمد قصیر 497 سپرده کوتاه مدت 700793506331
شهر احمد قصیر 497 سپرده کوتاه مدت 700795918799
شهر احمد قصیر 497 سپرده کوتاه مدت 7002131018938
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق