صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک تجارت اختصاصی بورس ۱۰۴۳ حساب جاری ۱۰۴۳۱۸۵۹۲
بانک دی وزراء ۰۱۵۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴
بانک دی وزراء ۰۱۵۰ حساب جاری ۰۱۰۰۱۳۹۲۳۶۰۰۴
بانک تجارت استاد نجات اللهی ۱۶۵ حساب جاری ۱۶۶۶۲۴۷۵۴
بانک تجارت استاد نجات اللهی ۱۶۵ سپرده کوتاه مدت ۱۶۶۶۵۸۵۴۳
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ حساب جاری ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۰۸۲۶
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۸۲۳
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸