صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ تغییر رکن حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ تغییر مبلغ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق تغییرات امیدنامه