امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/01/18 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/05 تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
1396/10/20 صورتجلسه مجمع مورخ 93/09/12 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
1396/02/13 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
1395/11/17 تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
1395/10/14 تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
1395/10/14 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
1394/12/04 تغییر رکن حسابرس تغییرات امیدنامه
1393/09/12 تغییر مبلغ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق تغییرات امیدنامه