صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 98/10/15صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مقارن با ساعت 16
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 98/10/15صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مقارن با ساعت 16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست