صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/03/20
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/03/20
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست