صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/06 ساعت 15
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/06 ساعت 15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست