صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۶,۵۱۲ ۱۴۹.۵ ۱۷۰,۹۷۱ ۹۱.۰۹ ۱۸۱,۹۱۲ ۸۹.۳۱ ۱۹۲,۸۳۶ ۹۰.۹۱
اوراق ۱,۲۶۸ ۱.۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۱۶۹ ۷.۸۵ ۱۲,۰۱۹ ۶.۴ ۱۶,۷۶۷ ۸.۲۳ ۱۲,۸۵۱ ۶.۰۵
سایر دارایی ها ۱۸۷,۴۴۷ ۲۰۵.۲۸ ۶,۷۸۵ ۳.۶۱ ۱۰,۰۰۳ ۴.۹۱ ۱۳,۰۷۸ ۶.۱۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۳,۰۷۳ ۶۹.۰۷ ۷۰,۹۴۶ ۳۷.۷۹ ۷۴,۳۵۸ ۳۶.۵ ۷۳,۲۲۴ ۳۴.۵۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد