ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 139,795 188.83 122,417 87.19 125,821 87.05 132,941 91.36
اوراق 840 1.13 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,813 9.2 13,064 9.3 15,110 10.45 10,117 6.95
سایر دارایی ها 247,804 334.73 4,918 3.5 3,603 2.49 2,445 1.68
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,025 37.85 38,090 27.12 37,909 26.22 38,078 26.16
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق