ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 135,287 164.22 95,799 71.49 105,253 71.8 114,872 79.88
اوراق 1,405 1.7 9,222 6.88 12,199 8.32 12,351 8.58
وجه نقد 7,232 8.77 21,016 15.68 23,102 15.76 10,384 7.22
سایر دارایی ها 212,084 257.45 14,065 10.49 10,782 7.35 10,918 7.59
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,335 33.18 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد