صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵۰,۶۲۱ ۸۷.۲۱ ۳۷۰,۲۰۸ ۸۹.۸۲ ۴۵۷,۷۳۷ ۹۰.۳۴ ۴۶۹,۸۶۵ ۸۹.۷۵
اوراق ۱,۱۲۶ ۰.۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹,۳۷۸ ۵.۴۳ ۳۳,۸۵۸ ۸.۲۱ ۴۱,۴۴۴ ۸.۱۸ ۲۲,۲۴۶ ۴.۲۵
سایر دارایی ها ۷,۰۶۵ ۴.۰۹ ۸,۰۹۶ ۱.۹۶ ۷,۴۷۷ ۱.۴۸ ۳۱,۳۹۳ ۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۶,۱۲۲ ۳۸.۲۹ ۱۲۰,۳۶۱ ۲۹.۲ ۱۶۵,۸۸۴ ۳۲.۷۴ ۱۵۹,۰۹۶ ۳۰.۳۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد