صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۷,۸۴۹ ۱۴۵.۱۷ ۱۸۱,۸۵۹ ۸۶.۴۱ ۱۸۶,۲۱۱ ۸۳.۴۱ ۱۹۸,۳۱۲ ۸۱.۶۶
اوراق ۱,۲۳۰ ۱.۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۶۱۳ ۸.۰۱ ۲۰,۱۵۰ ۹.۵۷ ۲۶,۶۸۳ ۱۱.۹۵ ۳۶,۴۲۳ ۱۴.۹۹
سایر دارایی ها ۱۸۲,۴۰۲ ۱۹۲.۰۹ ۱۶,۳۶۶ ۷.۷۷ ۱۹,۱۱۲ ۸.۵۶ ۱۶,۷۲۸ ۶.۸۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۳,۴۵۲ ۶۶.۸۲ ۷۵,۲۵۸ ۳۵.۷۶ ۸۰,۰۸۱ ۳۵.۸۷ ۸۳,۶۲۳ ۳۴.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد