ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 139,301 179.33 131,201 95.47 123,291 94.7 111,297 82.59
اوراق 806 1.03 256 0.18 754 0.57 10,317 7.65
وجه نقد 6,621 8.52 3,320 2.41 3,107 2.38 10,920 8.1
سایر دارایی ها 233,738 300.91 2,644 1.92 3,026 2.32 2,212 1.64
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,670 36.91 39,300 28.59 37,410 28.73 32,928 24.43
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق