صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۷۶,۷۷۵ ۸۵.۵۹ ۲,۴۹۴,۷۲۵ ۸۳.۷۷ ۲,۳۸۹,۶۶۸ ۸۱.۴۹ ۲,۲۷۴,۱۶۷ ۷۷.۸۷
اوراق ۸,۰۰۸ ۲.۴۸ ۱۶۴,۹۸۳ ۵.۵۴ ۲۰۱,۲۲۰ ۶.۸۶ ۲۰۰,۴۱۵ ۶.۸۶
وجه نقد ۲۲,۱۹۱ ۶.۸۶ ۲۲۶,۴۹۸ ۷.۶۱ ۲۴۳,۴۰۱ ۸.۳ ۳۰۰,۲۵۳ ۱۰.۲۸
سایر دارایی ها ۱۲,۳۰۰ ۳.۸ ۹۱,۷۱۱ ۳.۰۸ ۹۸,۱۰۴ ۳.۳۵ ۱۴۵,۷۵۷ ۴.۹۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۰,۵۸۹ ۳۴.۲ ۹۱۶,۸۹۴ ۳۰.۷۹ ۸۸۶,۹۸۲ ۳۰.۲۵ ۹۱۹,۳۶۹ ۳۱.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد