ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 137,221 172.13 99,925 85.6 83,393 78.57 90,949 81.06
اوراق 996 1.25 4,489 3.84 3,448 3.24 3,487 3.1
وجه نقد 6,502 8.15 4,415 3.78 9,506 8.95 10,251 9.13
سایر دارایی ها 221,930 278.39 9,176 7.86 13,820 13.02 15,323 13.65
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,693 35.99 29,142 24.96 13,100 12.34 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد