صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۳,۳۶۴ ۸۶.۱ ۲,۲۱۹,۱۱۱ ۸۵.۳ ۲,۶۷۱,۳۷۳ ۸۴.۵۱ ۲,۷۷۴,۷۰۸ ۸۲.۷۴
اوراق ۴,۹۶۹ ۱.۷۶ ۸۹,۸۷۷ ۳.۴۵ ۱۶۴,۸۲۳ ۵.۲۱ ۲۴۱,۰۱۰ ۷.۱۹
وجه نقد ۱۹,۰۰۱ ۶.۷۲ ۱۹۲,۵۳۱ ۷.۴ ۲۰۲,۷۶۰ ۶.۴۱ ۲۰۱,۱۷۲ ۶
سایر دارایی ها ۱۱,۱۳۷ ۳.۹۴ ۹۹,۹۶۰ ۳.۸۴ ۱۲۲,۰۴۱ ۳.۸۶ ۱۳۶,۵۹۶ ۴.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۸,۴۷۴ ۳۴.۸۴ ۷۹۸,۰۷۲ ۳۰.۶۸ ۹۳۶,۰۹۳ ۲۹.۶۱ ۹۲۷,۷۷۸ ۲۷.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد