صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸۲,۰۱۵ ۸۶.۶۵ ۱,۰۵۷,۸۹۹ ۸۵.۱۷ ۱,۸۴۸,۸۹۸ ۸۴.۳۹ ۱,۷۳۳,۳۷۰ ۹۱.۵۸
اوراق ۲,۰۱۱ ۰.۹۶ ۲۳,۷۴۹ ۱.۹۱ ۵۹,۴۴۹ ۲.۷۱ ۰ ۰
وجه نقد ۱۳,۰۶۷ ۶.۲۲ ۱۱۳,۴۱۴ ۹.۱۳ ۱۵۹,۰۷۳ ۷.۲۶ ۷۸,۷۸۳ ۴.۱۶
سایر دارایی ها ۸,۶۰۴ ۴.۱ ۴۷,۰۹۹ ۳.۷۹ ۱۲۳,۵۱۳ ۵.۶۴ ۸۰,۵۲۲ ۴.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۶,۲۴۱ ۳۶.۲۹ ۳۵۹,۸۷۶ ۲۸.۹۷ ۶۲۲,۴۶۰ ۲۸.۴۱ ۵۹۴,۱۶۲ ۳۱.۳۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد