صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۹,۸۱۵ ۸۶.۹۳ ۲۰۱,۵۲۰ ۸۵.۵۹ ۲۱۴,۶۷۹ ۸۹.۳۲ ۲۲۱,۶۶۱ ۹۲.۰۵
اوراق ۱,۱۹۷ ۰.۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۰۴۴ ۵ ۲۴,۴۸۹ ۱۰.۴ ۱۸,۹۰۰ ۷.۸۶ ۱۳,۳۷۳ ۵.۵۵
سایر دارایی ها ۱۷۷,۸۶۱ ۱۱۰.۵۸ ۱۷,۰۳۰ ۷.۲۳ ۱۲,۴۹۱ ۵.۱۹ ۱۱,۲۳۲ ۴.۶۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۳,۸۷۳ ۳۹.۷۱ ۷۹,۲۱۲ ۳۳.۶۴ ۷۵,۲۹۵ ۳۱.۳۳ ۷۴,۲۹۰ ۳۰.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد