صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۴۱,۷۱۶ ۸۵.۴۲ ۲,۳۹۶,۰۶۷ ۸۳.۹۶ ۲,۵۲۳,۵۱۵ ۹۰.۲۴ ۲,۸۹۸,۶۴۶ ۹۰.۹۸
اوراق ۱۲,۱۱۱ ۳.۰۳ ۱۵۲,۲۲۳ ۵.۳۳ ۱۱۴,۶۹۵ ۴.۱ ۱۱۶,۱۷۹ ۳.۶۵
وجه نقد ۲۷,۹۱۷ ۶.۹۸ ۲۲۹,۳۸۹ ۸.۰۴ ۱۰۰,۵۱۹ ۳.۵۹ ۱۵۲,۹۳۷ ۴.۸
سایر دارایی ها ۱۴,۳۸۶ ۳.۶ ۷۶,۰۹۹ ۲.۶۷ ۵۷,۷۵۷ ۲.۰۷ ۱۸,۲۴۹ ۰.۵۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۴,۲۲۹ ۳۳.۵۵ ۸۸۷,۸۷۵ ۳۱.۱۱ ۸۶۹,۴۹۱ ۳۱.۰۹ ۱,۰۶۲,۷۸۳ ۳۳.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد