صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۳,۰۷۶ ۸۶.۹۳ ۲۳۷,۶۸۴ ۸۷.۵۹ ۲۷۲,۶۶۱ ۸۷.۸۹ ۲۹۰,۸۳۱ ۸۴.۶۹
اوراق ۱,۱۵۹ ۰.۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۶۲۷ ۵.۲۴ ۲۴,۲۰۳ ۸.۹۲ ۲۷,۴۸۴ ۸.۸۶ ۴۷,۹۵۴ ۱۳.۹۶
سایر دارایی ها ۷,۰۷۱ ۴.۳ ۹,۴۸۴ ۳.۵ ۱۰,۰۷۴ ۳.۲۵ ۴,۶۳۵ ۱.۳۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۴,۰۱۱ ۳۸.۸۹ ۶۹,۸۹۸ ۲۵.۷۶ ۷۳,۶۱۱ ۲۳.۷۳ ۹۰,۷۰۹ ۲۶.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد