ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 134,954 160.41 119,480 86.56 122,207 95.08 127,000 95.65
اوراق 1,392 1.65 4,483 3.24 0 0 0 0
وجه نقد 7,073 8.4 8,767 6.35 1,316 1.02 1,957 1.47
سایر دارایی ها 205,215 243.93 9,782 7.08 9,226 7.17 7,297 5.49
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 63,424 75.39 48,308 35 46,819 36.42 47,773 35.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد