ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 135,339 153.36 146,962 93.2 161,742 91.94 170,052 96.19
اوراق 1,306 1.48 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,979 7.9 6,901 4.37 9,410 5.34 6,120 3.46
سایر دارایی ها 192,792 218.46 4,476 2.83 4,916 2.79 1,134 0.64
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 62,780 71.14 56,091 35.57 67,302 38.25 68,577 38.79
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد