ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 134,745 157.15 126,561 95.62 132,302 95.95 143,756 96.74
اوراق 1,347 1.57 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,928 8.08 2,177 1.64 3,381 2.45 3,091 2.08
سایر دارایی ها 198,755 231.81 6,373 4.81 3,410 2.47 2,576 1.73
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 62,832 73.28 45,614 34.46 45,616 33.08 50,386 33.9
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد