صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۹۸,۳۱۲ ۸۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۲۳ ۱۵ % ۸,۰۹۳ ۶.۸۹ % ۸۳,۶۲۳ ۳۴.۴۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۹۶,۶۴۰ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۵۱ ۱۵.۴۳ % ۸,۰۷۱ ۶.۹ % ۸۴,۷۹۳ ۳۵.۰۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۹۰,۲۶۲ ۸۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۶۰ ۱۶.۲۸ % ۸,۰۴۹ ۷.۰۴ % ۸۵,۳۸۵ ۳۶.۰۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۸۸,۲۲۴ ۸۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۱۴ ۱۵.۹۸ % ۸,۰۲۷ ۷.۱۳ % ۸۴,۵۴۸ ۳۶.۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۸۴,۳۸۷ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۲۵ ۱۶.۶۲ % ۸,۳۲۰ ۷.۳۴ % ۸۳,۶۶۳ ۳۶.۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۸۴,۳۸۷ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۲۵ ۱۶.۶۳ % ۸,۲۹۹ ۷.۳۳ % ۸۳,۶۶۳ ۳۶.۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۸۴,۳۸۷ ۷۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۲۵ ۱۶.۶۳ % ۸,۲۷۷ ۷.۳۲ % ۸۳,۶۶۳ ۳۶.۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۸۲,۴۱۵ ۸۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۰۴ ۱۵.۴۱ % ۱۰,۳۳۱ ۸.۳۲ % ۸۲,۷۳۷ ۳۶.۳۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۸۲,۴۱۵ ۸۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۰۴ ۱۵.۴۱ % ۱۰,۳۱۰ ۸.۳۲ % ۸۲,۷۳۷ ۳۶.۳۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۸۲,۴۱۵ ۸۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۰۴ ۱۵.۴۱ % ۱۰,۲۹۰ ۸.۳۱ % ۸۲,۷۳۷ ۳۶.۳۲ %