صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲,۲۷۴,۱۶۷ ۷۷.۸۷ % ۲۰۰,۴۱۵ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۲۵۳ ۱۰.۲۸ % ۱۴۵,۷۵۷ ۴.۹۹ % ۹۱۹,۳۶۹ ۳۱.۴۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲,۳۱۰,۹۷۹ ۸۱.۳۱ % ۲۰۰,۸۰۸ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۹۰,۳۳۳ ۱۰.۲۱ % ۴۰,۱۰۷ ۱.۴۱ % ۸۸۱,۵۴۳ ۳۱.۰۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۲۷۳,۲۱۹ ۸۱.۱ % ۱۹۹,۵۱۱ ۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۹۰,۲۹۳ ۱۰.۳۶ % ۴۰,۰۹۲ ۱.۴۳ % ۸۷۵,۵۵۶ ۳۱.۲۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲,۲۴۰,۶۷۷ ۸۰.۰۶ % ۱۹۹,۵۵۶ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۱۸,۶۲۱ ۱۱.۳۸ % ۴۰,۰۲۴ ۱.۴۳ % ۸۶۳,۳۷۸ ۳۰.۸۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲,۲۰۷,۴۱۹ ۷۹.۳۸ % ۱۹۹,۳۵۸ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۱۵۸ ۱۲.۰۲ % ۳۹,۹۵۷ ۱.۴۴ % ۸۵۳,۲۰۳ ۳۰.۶۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲,۲۰۷,۴۱۹ ۷۹.۳۸ % ۱۹۹,۳۵۸ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۱۵۸ ۱۲.۰۲ % ۳۹,۸۸۹ ۱.۴۳ % ۸۵۳,۲۰۳ ۳۰.۶۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲,۲۰۷,۴۱۹ ۷۹.۳۸ % ۱۹۹,۳۵۸ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۱۵۸ ۱۲.۰۲ % ۳۹,۸۲۱ ۱.۴۳ % ۸۵۳,۲۰۳ ۳۰.۶۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲,۱۱۷,۲۵۳ ۷۸.۸۵ % ۱۹۹,۰۵۵ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۰۵۹ ۱۲.۲۵ % ۳۹,۷۵۴ ۱.۴۸ % ۸۰۵,۱۹۶ ۲۹.۹۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲,۲۲۸,۳۳۷ ۷۹.۶۸ % ۱۹۹,۳۶۷ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۱۳۹ ۱۱.۷۷ % ۳۹,۶۸۶ ۱.۴۲ % ۸۵۶,۵۵۱ ۳۰.۶۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲,۲۹۷,۱۳۱ ۷۹.۹۹ % ۱۹۹,۱۰۳ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۷۰۵ ۱۱.۶۶ % ۴۰,۸۱۶ ۱.۴۲ % ۸۸۴,۶۶۰ ۳۰.۸۱ %