صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۲۲۱,۶۶۱ ۹۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۳ ۵.۵۵ % ۵,۷۵۴ ۴.۶۶ % ۷۴,۲۹۰ ۳۰.۸۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۲۲۱,۶۶۱ ۹۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۳ ۵.۵۵ % ۵,۷۴۸ ۴.۶۶ % ۷۴,۲۹۰ ۳۰.۸۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۲۲۱,۶۶۱ ۹۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۳ ۵.۵۵ % ۵,۷۴۲ ۴.۶۶ % ۷۴,۲۹۰ ۳۰.۸۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲۲۰,۹۷۲ ۹۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۰۳ ۵.۸۲ % ۵,۷۳۷ ۴.۶۶ % ۷۴,۶۹۶ ۳۱.۰۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲۱۸,۴۵۵ ۹۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۶۴ ۶.۶۵ % ۵,۷۳۳ ۴.۶۷ % ۷۴,۲۲۹ ۳۰.۹۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲۱۵,۵۷۹ ۹۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۶۴ ۶.۷۳ % ۵,۷۲۶ ۴.۷۲ % ۷۳,۹۴۷ ۳۱.۱۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲۱۶,۷۶۱ ۹۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۹۶ ۷.۲۵ % ۵,۷۱۹ ۴.۶۷ % ۷۴,۳۵۱ ۳۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲۱۸,۳۵۹ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۱۲ ۷.۹ % ۵,۷۱۰ ۴.۶ % ۷۴,۸۸۳ ۳۰.۷۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲۱۸,۳۵۹ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۸۶ ۷.۸ % ۵,۹۳۳ ۴.۶۹ % ۷۴,۸۸۳ ۳۰.۷۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲۱۸,۳۵۹ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۸۶ ۷.۸ % ۵,۹۲۳ ۴.۶۹ % ۷۴,۸۸۳ ۳۰.۷۸ %