ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 127,000 95.65 % 0 0 % 0 0 % 1,957 1.47 % 3,813 5.5 % 47,773 35.98 %
2 1397/10/24 127,317 95.34 % 0 0 % 0 0 % 2,468 1.85 % 3,750 5.42 % 47,527 35.59 %
3 1397/10/23 125,479 95.17 % 0 0 % 0 0 % 1,748 1.33 % 4,616 6.14 % 47,126 35.74 %
4 1397/10/22 125,439 95.17 % 0 0 % 0 0 % 971 0.74 % 5,394 7.33 % 46,940 35.61 %
5 1397/10/21 127,476 95.86 % 0 0 % 0 0 % 971 0.73 % 4,528 6.61 % 47,185 35.48 %
6 1397/10/20 127,476 95.86 % 0 0 % 0 0 % 971 0.73 % 4,529 6.61 % 47,185 35.48 %
7 1397/10/19 127,476 95.86 % 0 0 % 0 0 % 971 0.73 % 4,529 6.61 % 47,185 35.48 %
8 1397/10/18 127,278 95.43 % 0 0 % 0 0 % 1,536 1.15 % 4,565 6.64 % 47,152 35.35 %
9 1397/10/17 125,136 95.35 % 0 0 % 0 0 % 1,536 1.17 % 4,565 6.75 % 46,651 35.55 %
10 1397/10/16 122,177 95.13 % 0 0 % 0 0 % 1,536 1.2 % 4,711 7.01 % 46,094 35.89 %