صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲,۸۹۸,۶۴۶ ۹۰.۹۸ % ۱۱۶,۱۷۹ ۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۹۳۷ ۴.۸ % ۱۸,۲۴۹ ۰.۵۷ % ۱,۰۶۲,۷۸۳ ۳۳.۳۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲,۹۳۱,۷۸۹ ۹۱.۰۸ % ۱۱۵,۸۱۰ ۳.۶ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۰۲ ۴.۷۵ % ۱۸,۲۴۵ ۰.۵۷ % ۱,۰۶۰,۸۴۹ ۳۲.۹۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲,۸۶۴,۰۶۰ ۹۰.۹ % ۱۱۵,۵۶۴ ۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۹۳۵ ۴.۸۵ % ۱۸,۳۰۵ ۰.۵۸ % ۱,۰۴۴,۶۷۲ ۳۳.۱۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲,۸۳۴,۹۴۸ ۹۰.۸۱ % ۱۱۵,۵۷۰ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۵۳۴ ۴.۸۹ % ۱۸,۷۰۲ ۰.۶ % ۱,۰۱۸,۴۲۸ ۳۲.۶۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲,۷۹۶,۹۲۷ ۹۰.۲ % ۱۱۵,۲۶۷ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۸۴ ۵.۴۸ % ۱۸,۶۹۷ ۰.۶ % ۱,۰۰۳,۸۲۱ ۳۲.۳۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲,۷۹۶,۹۲۷ ۹۰.۲ % ۱۱۵,۲۶۷ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۸۴ ۵.۴۸ % ۱۸,۶۹۳ ۰.۶ % ۱,۰۰۳,۸۲۱ ۳۲.۳۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲,۷۹۶,۹۲۷ ۹۰.۲ % ۱۱۵,۲۶۷ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۸۴ ۵.۴۸ % ۱۸,۶۸۸ ۰.۶ % ۱,۰۰۳,۸۲۱ ۳۲.۳۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲,۶۳۸,۵۰۱ ۸۵.۷۸ % ۱۱۵,۳۴۸ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۷۴۰ ۹.۷۵ % ۲۲,۱۸۴ ۰.۷۲ % ۸۵۵,۷۰۹ ۲۷.۸۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲,۵۴۵,۵۴۵ ۸۴.۹۶ % ۱۱۵,۳۷۴ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۱۲۷ ۱۰.۴۸ % ۲۱,۱۷۹ ۰.۷۱ % ۸۲۵,۲۵۹ ۲۷.۵۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲,۴۶۵,۱۸۳ ۹۱.۷۴ % ۱۱۴,۹۵۶ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۹,۷۴۷ ۲.۲۲ % ۴۷,۳۱۹ ۱.۷۶ % ۸۰۶,۳۸۰ ۳۰.۰۱ %