صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴۶۹,۸۶۵ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۶ ۴.۲۵ % ۳۱,۳۹۳ ۶ % ۱۵۹,۰۹۶ ۳۰.۳۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴۷۶,۴۵۶ ۹۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۶ ۴.۳ % ۱۸,۳۹۱ ۳.۵۶ % ۱۶۶,۱۷۸ ۳۲.۱۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴۸۷,۴۳۸ ۹۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۶ ۴.۳۴ % ۳,۴۳۸ ۰.۶۷ % ۱۷۴,۸۴۰ ۳۴.۰۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴۸۷,۴۳۸ ۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۶ ۴.۳۴ % ۳,۴۲۷ ۰.۶۷ % ۱۷۴,۸۴۰ ۳۴.۰۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴۸۷,۴۳۸ ۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۶ ۴.۳۴ % ۳,۴۱۶ ۰.۶۷ % ۱۷۴,۸۴۰ ۳۴.۰۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۴۷۴,۰۸۱ ۹۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۷۴ ۳.۲۸ % ۳,۴۰۹ ۰.۶۹ % ۱۷۰,۹۹۷ ۳۴.۶۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۴۷۷,۹۱۵ ۹۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۷۴ ۳.۲۵ % ۳,۴۰۱ ۰.۶۸ % ۱۷۵,۰۶۸ ۳۵.۱۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۴۷۷,۹۱۵ ۹۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۷۴ ۳.۲۵ % ۳,۳۹۴ ۰.۶۸ % ۱۷۵,۰۶۸ ۳۵.۱۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۴۷۷,۹۱۵ ۹۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۷۴ ۳.۲۵ % ۳,۳۸۶ ۰.۶۸ % ۱۷۵,۰۶۸ ۳۵.۱۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۴۷۷,۹۱۵ ۹۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۷۴ ۳.۲۵ % ۳,۳۷۹ ۰.۶۸ % ۱۷۵,۰۶۸ ۳۵.۱۹ %