صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۹۲,۸۳۶ ۹۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۵۱ ۶.۰۶ % ۶,۴۰۷ ۶.۱۷ % ۷۳,۲۲۴ ۳۴.۵۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۹۳,۴۷۶ ۹۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۱۶ % ۵,۸۳۴ ۵.۵۸ % ۷۴,۹۱۶ ۳۵.۲۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۹۱,۶۰۸ ۹۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۲۱ % ۵,۸۲۵ ۵.۶۲ % ۷۴,۹۷۲ ۳۵.۶۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۹۰,۱۵۶ ۹۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۲۶ % ۵,۸۱۷ ۵.۶۶ % ۷۳,۹۶۶ ۳۵.۳۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۸۸,۲۴۴ ۹۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۳۲ % ۵,۸۱۰ ۵.۷ % ۷۳,۶۰۲ ۳۵.۵۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۸۸,۲۴۴ ۹۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۳۲ % ۵,۸۰۲ ۵.۷ % ۷۳,۶۰۲ ۳۵.۵۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۸۸,۲۴۴ ۹۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۳۲ % ۵,۷۹۳ ۵.۷ % ۷۳,۶۰۲ ۳۵.۵۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۸۳,۵۱۴ ۹۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۴۶ % ۵,۷۸۳ ۵.۸۲ % ۷۳,۰۴۳ ۳۶.۰۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۸۳,۹۵۱ ۹۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۳ ۶.۴۵ % ۵,۷۷۳ ۵.۸۱ % ۷۳,۳۴۰ ۳۶.۱۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۸۳,۶۸۷ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۳۸ ۶.۳۴ % ۶,۰۰۷ ۵.۹۳ % ۷۲,۷۸۶ ۳۵.۹۴ %