صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲۹۰,۸۳۱ ۸۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۵۴ ۱۳.۹۶ % ۴,۶۳۵ ۱.۳۵ % ۹۰,۷۰۹ ۲۶.۴۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲۹۰,۸۳۱ ۸۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۵۴ ۱۳.۹۶ % ۴,۶۰۹ ۱.۳۴ % ۹۰,۷۰۹ ۲۶.۴۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲۹۰,۸۳۱ ۸۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۵۴ ۱۳.۹۷ % ۴,۵۸۳ ۱.۳۳ % ۹۰,۷۰۹ ۲۶.۴۲ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲۹۰,۷۶۶ ۸۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۰۱ ۱۴.۵ % ۴,۵۵۹ ۱.۳۲ % ۸۸,۴۴۳ ۲۵.۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۸۹,۴۸۱ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۳۰ ۱۴.۰۴ % ۴,۵۳۷ ۱.۳۳ % ۸۶,۸۹۰ ۲۵.۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۸۲,۷۳۳ ۸۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۳۰ ۱۳.۱۷ % ۷,۵۴۸ ۲.۲۶ % ۸۶,۱۵۸ ۲۵.۷۷ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۷۵,۱۱۴ ۸۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۳۰ ۱۳.۲۵ % ۱۳,۰۸۸ ۳.۹۴ % ۸۵,۸۶۸ ۲۵.۸۵ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۶۱,۷۷۱ ۷۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۳۰ ۱۳.۴۴ % ۲۱,۸۸۱ ۶.۶۸ % ۷۰,۶۳۳ ۲۱.۵۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۶۱,۷۷۱ ۷۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۳۰ ۱۳.۴۴ % ۲۱,۸۵۹ ۶.۶۷ % ۷۰,۶۳۳ ۲۱.۵۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۶۱,۷۷۱ ۷۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۳۰ ۱۳.۴۴ % ۲۱,۸۳۷ ۶.۶۷ % ۷۰,۶۳۳ ۲۱.۵۶ %