ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 114,872 79.88 % 12,351 8.59 % 0 0 % 10,384 7.22 % 6,197 7.59 % 0 0 %
2 1397/08/21 115,225 78.11 % 12,343 8.37 % 0 0 % 14,871 10.08 % 5,073 6.64 % 0 0 %
3 1397/08/20 114,384 75.9 % 12,340 8.19 % 0 0 % 18,923 12.56 % 5,063 6.49 % 0 0 %
4 1397/08/19 112,145 75.35 % 12,311 8.27 % 0 0 % 19,324 12.98 % 5,052 6.57 % 0 0 %
5 1397/08/18 109,502 74.7 % 12,315 8.4 % 0 0 % 17,659 12.05 % 7,107 8.07 % 0 0 %
6 1397/08/17 109,502 74.71 % 12,315 8.4 % 0 0 % 17,659 12.05 % 7,096 8.06 % 0 0 %
7 1397/08/16 109,502 74.71 % 12,315 8.4 % 0 0 % 17,659 12.05 % 7,086 8.06 % 0 0 %
8 1397/08/15 109,502 74.72 % 12,315 8.4 % 0 0 % 17,659 12.05 % 7,075 8.05 % 0 0 %
9 1397/08/14 109,371 73.42 % 12,284 8.25 % 0 0 % 22,307 14.97 % 5,005 6.53 % 0 0 %
10 1397/08/13 109,247 73.41 % 12,267 8.24 % 0 0 % 22,307 14.99 % 5,000 6.53 % 0 0 %