صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۷۳۳,۳۷۰ ۹۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۷۸۳ ۴.۱۶ % ۸۰,۵۲۲ ۴.۲۵ % ۵۹۴,۱۶۲ ۳۱.۳۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۷۸۷,۹۱۳ ۹۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۴۰۲ ۵.۷۲ % ۳۱,۶۶۹ ۱.۶۴ % ۵۷۲,۶۴۳ ۲۹.۶۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۷۲۹,۲۴۲ ۹۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۹۹۴ ۶.۲۹ % ۵۹,۷۰۳ ۳.۱۳ % ۵۸۲,۲۸۵ ۳۰.۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۶۹۲,۵۱۸ ۸۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۸۰ ۷.۳۳ % ۵۹,۶۷۰ ۳.۱۶ % ۵۶۶,۲۹۵ ۲۹.۹۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۶۹۲,۵۱۸ ۸۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۸۰ ۷.۳۳ % ۵۹,۶۳۷ ۳.۱۵ % ۵۶۶,۲۹۵ ۲۹.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۶۹۲,۵۱۸ ۸۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۸۰ ۷.۳۳ % ۵۹,۶۰۴ ۳.۱۵ % ۵۶۶,۲۹۵ ۲۹.۹۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۶۵۲,۸۶۵ ۸۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۸۴۹ ۸.۹۵ % ۳۴,۵۰۳ ۱.۸۶ % ۵۳۶,۰۳۵ ۲۸.۹۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۷۳۵,۵۵۱ ۸۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۵۷۷ ۳.۸۳ % ۱۶۱,۹۵۷ ۸.۲۱ % ۵۶۲,۵۱۰ ۲۸.۵۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۷۳۵,۵۵۱ ۸۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۵۷۷ ۳.۸۳ % ۱۶۱,۹۲۵ ۸.۲۱ % ۵۶۲,۵۱۰ ۲۸.۵۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۷۳۵,۵۵۱ ۸۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۵۷۷ ۳.۸۳ % ۱۶۱,۸۹۲ ۸.۲۱ % ۵۶۲,۵۱۰ ۲۸.۵۱ %