صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲,۷۷۴,۷۰۸ ۸۲.۷۴ % ۲۴۱,۰۱۰ ۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۱۷۲ ۶ % ۱۳۶,۵۹۶ ۴.۰۷ % ۹۲۷,۷۷۸ ۲۷.۶۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲,۶۹۷,۷۶۷ ۸۱.۴۸ % ۲۳۹,۶۴۸ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۱۵۲ ۵.۰۸ % ۲۰۵,۳۹۳ ۶.۲ % ۹۱۳,۶۳۰ ۲۷.۵۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲,۶۹۷,۷۶۷ ۸۱.۴۸ % ۲۳۹,۶۴۸ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۱۵۲ ۵.۰۸ % ۲۰۵,۳۸۴ ۶.۲ % ۹۱۳,۶۳۰ ۲۷.۵۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲,۶۹۷,۷۶۷ ۸۱.۴۸ % ۲۳۹,۶۴۸ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۰۴۴ ۵.۰۸ % ۲۰۵,۴۸۳ ۶.۲۱ % ۹۱۳,۶۳۰ ۲۷.۵۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲,۶۹۷,۷۶۷ ۸۱.۴۸ % ۲۳۹,۶۴۸ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۰۴۴ ۵.۰۸ % ۲۰۵,۴۷۴ ۶.۲۱ % ۹۱۳,۶۳۰ ۲۷.۵۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲,۷۲۰,۵۴۸ ۸۳.۹۹ % ۲۳۹,۸۲۵ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۰۴۴ ۵.۱۹ % ۱۱۰,۷۴۱ ۳.۴۲ % ۸۸۱,۶۵۱ ۲۷.۲۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲,۷۱۳,۹۱۲ ۸۴.۷۷ % ۲۴۰,۰۲۸ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۷۷۵ ۴.۳ % ۱۰۹,۶۸۷ ۳.۴۳ % ۸۷۰,۶۷۸ ۲۷.۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲,۶۷۵,۲۴۳ ۸۴.۰۶ % ۲۴۰,۲۱۹ ۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۵۹۰ ۴.۹۵ % ۱۰۹,۶۵۱ ۳.۴۵ % ۸۶۹,۵۳۴ ۲۷.۳۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲,۶۸۳,۲۵۹ ۸۴.۹۵ % ۲۳۹,۹۳۵ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۳۲۶ ۵.۶۵ % ۵۷,۰۵۰ ۱.۸۱ % ۹۴۴,۰۸۱ ۲۹.۸۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲,۵۹۲,۶۴۳ ۷۹.۴۸ % ۲۳۹,۵۹۱ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۷۲,۸۸۱ ۱۱.۴۳ % ۵۷,۰۳۶ ۱.۷۵ % ۹۱۱,۷۸۴ ۲۷.۹۵ %