ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 132,941 91.37 % 0 0 % 10,117 6.95 % 2,445 1.68 % 38,078 26.17 %
2 1396/11/28 132,989 91.37 % 0 0 % 10,082 6.93 % 2,474 1.7 % 38,109 26.18 %
3 1396/11/27 136,252 91.56 % 0 0 % 10,082 6.78 % 2,469 1.66 % 38,577 25.93 %
4 1396/11/26 136,252 91.57 % 0 0 % 10,082 6.78 % 2,464 1.66 % 38,577 25.93 %
5 1396/11/25 136,252 91.57 % 0 0 % 10,082 6.78 % 2,458 1.65 % 38,577 25.93 %
6 1396/11/24 132,806 90.75 % 0 0 % 11,082 7.57 % 2,453 1.68 % 38,649 26.41 %
7 1396/11/23 131,514 87.49 % 0 0 % 16,364 10.89 % 2,447 1.63 % 38,424 25.56 %
8 1396/11/22 129,607 87.33 % 0 0 % 15,422 10.39 % 3,383 2.28 % 37,958 25.58 %
9 1396/11/21 129,607 87.33 % 0 0 % 15,422 10.39 % 3,376 2.28 % 37,958 25.58 %
10 1396/11/20 124,220 86.86 % 0 0 % 15,422 10.78 % 3,369 2.36 % 38,374 26.83 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق