ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 143,756 96.74 % 0 0 % 0 0 % 3,091 2.08 % 1,751 1.73 % 50,386 33.91 %
2 1397/12/26 139,904 96.39 % 0 0 % 0 0 % 205 0.14 % 5,027 4.03 % 48,735 33.58 %
3 1397/12/25 139,902 97.02 % 0 0 % 0 0 % 205 0.14 % 4,089 3.41 % 48,979 33.97 %
4 1397/12/24 143,346 99.17 % 0 0 % 0 0 % 2 0 % 1,191 1.54 % 48,291 33.41 %
5 1397/12/23 143,346 99.17 % 0 0 % 0 0 % 2 0 % 1,192 1.54 % 48,291 33.41 %
6 1397/12/22 143,346 99.17 % 0 0 % 0 0 % 2 0 % 1,193 1.54 % 48,291 33.41 %
7 1397/12/21 142,169 99.35 % 0 0 % 0 0 % 2 0 % 925 1.14 % 47,446 33.16 %
8 1397/12/20 141,965 97.68 % 0 0 % 0 0 % 2,442 1.68 % 926 1.13 % 48,110 33.1 %
9 1397/12/19 140,093 97.89 % 0 0 % 0 0 % 2,089 1.46 % 927 1.15 % 48,353 33.79 %
10 1397/12/18 131,497 97.05 % 0 0 % 0 0 % 3,072 2.27 % 928 1.21 % 44,666 32.96 %