ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 90,949 81.06 % 3,487 3.11 % 10,251 9.14 % 15,323 13.66 % 0 0 %
2 1397/05/28 86,553 80.01 % 3,477 3.21 % 8,829 8.16 % 17,126 15.83 % 0 0 %
3 1397/05/27 86,592 80.78 % 3,480 3.25 % 6,716 6.27 % 18,220 17 % 0 0 %
4 1397/05/26 86,355 81.83 % 3,477 3.3 % 7,480 7.09 % 16,029 15.19 % 0 0 %
5 1397/05/25 86,355 81.84 % 3,477 3.3 % 7,480 7.09 % 16,025 15.19 % 0 0 %
6 1397/05/24 86,355 81.84 % 3,477 3.3 % 7,480 7.09 % 16,021 15.18 % 0 0 %
7 1397/05/23 87,938 79.97 % 3,510 3.19 % 11,033 10.03 % 15,296 13.91 % 0 0 %
8 1397/05/22 86,699 79.75 % 3,501 3.22 % 11,033 10.15 % 15,290 14.07 % 0 0 %
9 1397/05/21 82,731 78.28 % 3,515 3.33 % 11,964 11.32 % 15,299 14.48 % 0 0 %
10 1397/05/20 82,402 77.88 % 3,507 3.32 % 12,432 11.75 % 15,274 14.44 % 0 0 %