ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/28 170,052 96.2 % 0 0 % 0 0 % 6,120 3.46 % 601 0.64 % 68,577 38.79 %
2 1398/02/27 162,475 94.75 % 0 0 % 0 0 % 2,520 1.47 % 6,478 4.09 % 67,085 39.12 %
3 1398/02/26 162,475 94.75 % 0 0 % 0 0 % 2,520 1.47 % 6,479 4.09 % 67,085 39.12 %
4 1398/02/25 162,475 94.75 % 0 0 % 0 0 % 2,520 1.47 % 6,480 4.09 % 67,085 39.12 %
5 1398/02/24 165,574 96.22 % 0 0 % 0 0 % 2,520 1.46 % 3,990 2.32 % 67,252 39.08 %
6 1398/02/23 166,240 97.12 % 0 0 % 0 0 % 4,789 2.8 % 145 0.08 % 67,023 39.15 %
7 1398/02/22 164,766 98.26 % 0 0 % 0 0 % 2,398 1.43 % 514 0.31 % 65,637 39.14 %
8 1398/02/21 163,158 96.93 % 0 0 % 0 0 % 2,398 1.43 % 2,776 1.65 % 66,023 39.22 %
9 1398/02/20 174,265 94.11 % 0 0 % 0 0 % 10,766 5.81 % 148 0.08 % 68,891 37.2 %
10 1398/02/19 174,265 94.11 % 0 0 % 0 0 % 10,766 5.81 % 149 0.08 % 68,891 37.2 %