ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 111,297 82.6 % 10,317 7.66 % 10,920 8.1 % 2,212 1.64 % 32,928 24.44 %
2 1397/02/31 113,039 87.47 % 2,819 2.18 % 11,144 8.62 % 2,228 1.72 % 33,550 25.96 %
3 1397/02/30 112,050 86.63 % 2,620 2.03 % 8,303 6.42 % 6,362 4.92 % 33,514 25.91 %
4 1397/02/29 111,559 86.58 % 2,613 2.03 % 9,184 7.13 % 5,492 4.26 % 33,711 26.16 %
5 1397/02/28 115,061 88.64 % 1,671 1.29 % 10,857 8.36 % 2,222 1.71 % 34,803 26.81 %
6 1397/02/27 115,061 88.64 % 1,671 1.29 % 10,857 8.36 % 2,219 1.71 % 34,803 26.81 %
7 1397/02/26 115,061 88.64 % 1,671 1.29 % 10,857 8.36 % 2,216 1.71 % 34,803 26.81 %
8 1397/02/25 114,948 89.63 % 0 0 % 11,090 8.65 % 2,213 1.73 % 35,209 27.45 %
9 1397/02/24 115,334 89.81 % 0 0 % 2,447 1.91 % 10,636 8.28 % 35,033 27.28 %
10 1397/02/23 113,555 89.5 % 0 0 % 2,447 1.93 % 10,867 8.57 % 34,617 27.29 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق