صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۴ ۳۰۴.۷۸ ۶۸.۴۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۳,۱۵۹.۷۶ ۲,۴۵۷.۰۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۵۸ ۰.۳۸ ۷۲۰.۱۳ ۲۹۸.۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۷) (۱) (۹۲.۳۳) (۹۷.۴۶)
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۷) ۰.۱۷ (۹۲.۱۹) ۸۷.۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۴۱ ۰.۲۲ ۳۴۷.۰۳ ۱۱۹.۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۲.۰۶) (۱.۳۹) (۹۹.۹۵) (۹۹.۳۹)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۸۲) ۰.۰۷ (۹۵) ۳۱.۳۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۳۶) (۰.۳) (۷۲.۷) (۶۶.۶۹)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۸۷ ۱.۲۱ ۸۶,۶۴۰.۷ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۹۵ ۰.۸۳ ۱۱۷,۱۴۴.۸۶ ۱,۹۴۶.۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰