صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰.۷۷ (۱.۰۵) ۱,۵۵۶.۴۳ (۹۷.۸۸)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۱.۶۸) (۲.۵۹) (۹۹.۷۹) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱.۱۸) (۲.۷۳) (۹۸.۶۸) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۱.۸۹) (۲.۷۱) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۱۶ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۱.۰۵) (۰.۴۹) (۹۷.۹) (۸۳.۳۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۷۲) (۲.۹۴) (۹۲.۸۴) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۱۸) (۳.۴۳) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۸۵) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۳۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۸۸) (۱.۱۵) (۹۶.۰۴) (۹۸.۵۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۴۱ ۰.۰۱ ۳۴۴.۹۲ ۲.۹۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۰۳) (۱.۱) (۱۱.۸۷) (۹۸.۲۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۷۴ ۳.۵۹ ۱,۳۴۹.۶۱ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶