صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۴۴ ۱.۸۲ ۶۵۳,۶۳۳.۹۱ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۷۲) (۰.۳۲) (۹۲.۹) (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱.۹۷ ۳.۷۲ ۱۲۲,۸۳۷.۴۱ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳.۵۷ ۱.۳۴ ۳.۶۷E+۰۷ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۲۳) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۲.۰۸) (۲.۷۳) (۹۹.۹۵) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۹۸) (۱.۵۳) (۹۷.۲۵) (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۲۴ ۰.۷ ۱۴۲.۵۱ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳.۲ ۲.۷۶ ۹.۹۹E+۰۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۱۸) (۱.۹۳) (۴۸.۹) (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۹۸) (۲.۹۷) (۹۷.۲۸) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۲.۸) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۱۸)