صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۲۴ ۲.۴۶ ۹,۰۲۳.۳۴ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۱۱ ۲.۱۶ ۲۰۲,۰۴۸.۷۵ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۷۳ ۲.۴۸ ۱,۸۴۴,۵۸۱.۷۴ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۷۹) (۰.۸۳) (۹۴.۳۷) (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۳۲ ۲.۰۸ ۴۲۸,۷۷۴.۲۵ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۷۲) ۲۶.۰۹ (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۸۹ ۲.۳۶ ۹۳,۱۲۱.۱۱ ۵۰۰,۴۸۴.۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۵۶) (۱.۶۶) (۸۷.۱۵) (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۰۷) (۳.۳۶) (۹۹.۹۵) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱.۱۶ ۰.۰۷ ۶,۶۶۱.۲۸ ۲۹.۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۹۴) (۲.۷۲) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)