صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۳.۹۵۱)% (۸.۷۸۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۷.۲۷۸)% (۱۴.۳۰۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۱۳.۸۹۵)% (۳۴.۳۲۵)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ %۶۲.۲ %۳۴.۷۳
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ %۳۷۳.۷۵۶ %۳۱۶.۰۳۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ %۱۴۵۲.۴۱۷ %۱۳۸۰.۳۷۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۳۲۹۱ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۰۴)% (۹۹.۷۸)%