صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۳.۵۷۸ %۲.۹۴۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۱۴.۱۱۷ %۱۳.۸۸۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۳۹.۲۱۵ %۳۵.۵۱۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۶۴.۳۶۶ %۶۲.۹۶۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۱۵۸.۳۲۸ %۱۵۲.۳۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۳۳۹.۲۸۸ %۳۷۲.۵۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۱۷۸۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۸۱)% (۹۸.۶۲)%