صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۰۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۰.۵۰۱ %۰.۵۷۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۰.۹۶۲ (۰.۸۲۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۱۵.۹۲۹ %۱۷.۴۷۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۴۲.۶۱۶ %۴۴.۲۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۷۳.۵۱۵ %۶۸.۷۳۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۲۲۰.۰۲ %۲۵۲.۸۸۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۴۷۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۸۱)% (۹۷.۴۶)%