صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صورت های مالی ۳ ماهه صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد سالانه منتهي به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي سالانه منتهي به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴۰۹۳۰ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴۰۹۳۰ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه سالانه منتهي به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ گزارش عملکرد سالانه منتهي به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه سالانه منتهي به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهي به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه ۹ماهه منتهي به ۱۳۹۴۰۳۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۴۰۳۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرماني دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳۱۲۲۹ صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳۱۲۲۹ صندوق قابل معامله آسمان آرماني دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه ۶ ماهه منتهي به ۲۹۱۲۱۳۹۳ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهي به ۲۹۱۲۱۳۹۳ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳۰۹۳۰ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني- حسابرسي نشده دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳۰۹۳۰ صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني- حسابرسي نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ صورت مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه ۱۰ ماه و ۴ روزه منتهي به ۳۱۰۶۱۳۹۳ - حسابرسي شده- دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ گزارش عملکرد۱۰ ماه ۴ روزه منتهي به ۳۱۰۶۱۳۹۳- حسابرسي نشده- دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ صورتهاي مالي به همراه يادداشتهاي توضيحي همراه ۱۰ ماه ۴ روزه منتهي به ۳۱۰۶۱۳۹۳- حسابرسي نشده- دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام دوره ۷ ماه و ۴ روزه منتهي به ۳۱۰۳۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام دوره ۷ ماه و ۴ روزه منتهي به ۳۱۰۳۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ صورت مالي و يادداشتهاي همراه صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام دوره ۴ ماه و ۴ روزه منتهي به ۲۹۱۲۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام دوره ۴ ماه و ۴ روزه منتهي به ۲۹۱۲۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ صورت های مالی سه ماهه ۱۳۹۲۰۹۳۰ دانلود