رديف نام تعداد
1 حمزه کاظمی محسن آبادی 25،000
2 فرهنگ قراگوزلو 25,000
3 شركت تأمين سرمايه آرمان 100,000
4 شركت سبدگردان آسمان  850,000