رديف نام دارنده واحد ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان آسمان 510.000 51
2 تامین سرمایه آرمان 100.000 10
2 حمزه کاظمی 91.250 9.125
3 محمد اقبال نیا 91.250 9.125
4 مهدی فریور 91.250 9.125
5 سیدجواد جمالی 91.250 9.125
6 فرهنگ قراگوزلو 25000 2.5

جمع 1000.000 100