ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 134,763 158.59 124,864 95.42 124,262 96.06 125,436 97.39
اوراق 1,367 1.6 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,972 8.2 1,520 1.16 1,695 1.31 154 0.11
سایر دارایی ها 201,543 237.18 8,249 6.3 6,182 4.77 5,490 4.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 63,069 74.22 46,652 35.65 43,726 33.8 42,650 33.11
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد