ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 135,858 151.4 159,277 91.87 168,971 91.49 166,390 86.05
اوراق 1,286 1.43 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 7,046 7.85 9,587 5.53 11,386 6.16 23,768 12.29
سایر دارایی ها 189,908 211.63 5,151 2.97 5,478 2.96 5,374 2.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 62,918 70.11 64,888 37.43 71,744 38.84 75,958 39.28
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد