ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 135,170 162.12 109,637 77.04 128,734 92.65 123,818 95.49
اوراق 1,416 1.69 8,696 6.11 1,723 1.24 0 0
وجه نقد 7,171 8.6 17,780 12.49 3,508 2.52 1,209 0.93
سایر دارایی ها 208,538 250.11 11,335 7.96 9,504 6.84 8,971 6.91
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,856 32.21 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد