ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 135,018 154.99 137,060 94.87 151,222 93.46 158,670 94.54
اوراق 1,323 1.51 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,922 7.94 4,206 2.91 6,988 4.31 931 0.55
سایر دارایی ها 195,184 224.06 4,582 3.17 4,183 2.58 8,532 5.08
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 62,725 72 49,600 34.33 58,104 35.91 66,172 39.43
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد