ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/18 174,265 94.1 % 0 0 % 0 0 % 10,766 5.81 % 150 0.08 % 68,891 37.2 %
2 1398/02/17 166,974 93.86 % 0 0 % 0 0 % 10,766 6.05 % 151 0.09 % 66,831 37.57 %
3 1398/02/16 162,597 89.78 % 0 0 % 0 0 % 18,363 10.14 % 152 0.08 % 65,576 36.21 %
4 1398/02/15 169,977 90.18 % 0 0 % 0 0 % 18,363 9.74 % 153 0.08 % 68,277 36.22 %
5 1398/02/14 162,164 88.27 % 0 0 % 0 0 % 20,632 11.23 % 917 0.5 % 69,942 38.07 %
6 1398/02/13 162,230 88.51 % 0 0 % 0 0 % 20,911 11.41 % 155 0.09 % 69,294 37.8 %
7 1398/02/12 162,230 88.51 % 0 0 % 0 0 % 20,911 11.41 % 156 0.09 % 69,294 37.8 %
8 1398/02/11 162,230 88.51 % 0 0 % 0 0 % 20,911 11.41 % 158 0.09 % 69,294 37.8 %
9 1398/02/10 154,938 85.41 % 0 0 % 0 0 % 26,307 14.5 % 159 0.09 % 67,633 37.28 %
10 1398/02/09 158,003 83.72 % 0 0 % 0 0 % 30,554 16.19 % 160 0.08 % 68,966 36.54 %