ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/08 129,105 92.27 % 0 0 % 0 0 % 9,880 7.06 % 937 1.18 % 44,270 31.64 %
2 1397/12/07 126,662 92.94 % 0 0 % 0 0 % 8,686 6.37 % 938 1.21 % 44,557 32.69 %
3 1397/12/06 125,855 91.92 % 0 0 % 0 0 % 8,259 6.03 % 2,805 2.57 % 47,922 35 %
4 1397/12/05 126,854 92.78 % 0 0 % 0 0 % 705 0.52 % 9,165 8.36 % 47,090 34.44 %
5 1397/12/04 125,332 92.7 % 0 0 % 0 0 % 680 0.5 % 9,190 8.49 % 45,999 34.02 %
6 1397/12/03 129,942 95.73 % 0 0 % 0 0 % 3,277 2.41 % 2,514 3.54 % 44,674 32.91 %
7 1397/12/02 129,942 95.73 % 0 0 % 0 0 % 3,277 2.41 % 2,515 3.54 % 44,674 32.91 %
8 1397/12/01 129,942 95.73 % 0 0 % 0 0 % 3,277 2.41 % 2,515 3.54 % 44,674 32.91 %
9 1397/11/30 125,436 97.39 % 0 0 % 0 0 % 154 0.12 % 3,204 4.26 % 42,650 33.12 %
10 1397/11/29 124,363 97.77 % 0 0 % 0 0 % 154 0.12 % 2,681 3.9 % 41,907 32.95 %