صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/08 1398/03/08 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-02-98 دانلود
1398/02/30 1398/02/30 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1397/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/30 1398/02/30 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1397/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-01-98 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1397/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1397/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 29-12-97 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-11-97 دانلود
1397/11/09 1397/11/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-10-97 دانلود
1397/10/25 1397/10/25 گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/25 1397/10/25 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-09-97 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-08-97 دانلود
1397/08/19 1397/08/19 صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-97 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/19 1397/08/19 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-97 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-07-97 دانلود
1397/07/24 1397/07/24 صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-97 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/24 1397/07/24 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-97 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/09 1397/07/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-06-97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-05-97 دانلود
1397/05/08 1397/05/08 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-04-97 دانلود
1397/04/27 1397/04/27 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دوره مالی نه ماهه منتهی به1397/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/27 1397/04/27 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره میانی 9 ماهه منتهی به 1397/03/31(حسابرسی نشده ) دانلود
1397/04/12 1397/04/12 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-03-97 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/02/31 دانلود
1397/02/23 1397/02/23 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/23 1397/02/23 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/01/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/16 1396/10/16 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30-09-96 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/16 1396/10/16 صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 30-09-96 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/09/12 1396/09/12 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-96 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1396/09/12 1396/09/12 صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-96 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-96 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-96 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/01 1396/03/01 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1396/03/01 1396/03/01 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1396/02/02 1396/02/02 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/02 1396/02/02 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/26 1395/10/26 صورت های مالی 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني منتهی به 30-09-95 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/26 1395/10/26 گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني منتهی به 30-09-95 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/08/11 1395/08/11 صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-95 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1395/08/11 1395/08/11 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-95 آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1395/07/24 1395/07/24 گزارش عملکرد سالانه منتهي به 1395/06/31 صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1395/07/24 1395/07/24 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي سالانه منتهي به 1395/06/31 صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1395/04/21 1395/04/21 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
1395/04/21 1395/04/21 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
1395/03/12 1395/03/12 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 29-12-1394 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1395/03/12 1395/03/12 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه 6 ماهه منتهی به 29-12-1394 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
1395/02/04 1395/02/04 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29-12-94 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1395/02/04 1395/02/04 صورت مالی شش ماهه منتهی به 29-12-94 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1394/10/13 1394/10/13 صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه 3 ماهه منتهي به 13940930 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1394/10/13 1394/10/13 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهي به 13940930 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني دانلود
1394/09/10 1394/09/10 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه سالانه منتهي به 13940631 صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي شده) دانلود
1394/09/10 1394/09/10 گزارش عملکرد سالانه منتهي به 13940631 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني دانلود
1394/07/27 1394/07/27 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه سالانه منتهي به 13940631 صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1394/07/27 1394/07/27 گزارش عملکرد سالانه منتهي به 13940631 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني دانلود
1394/04/16 1394/04/16 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه 9ماهه منتهي به 13940331 صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1394/04/16 1394/04/16 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهي به 13940331 صندوق قابل معامله آسمان آرماني دانلود
1394/03/05 1394/03/05 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه 6 ماهه منتهي به 13931229 صندوق قابل معامله آسمان آرماني(حسابرسي شده) دانلود
1394/03/05 1394/03/05 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهي به 13931229 صندوق قابل معامله آسمان آرماني دانلود
1394/02/03 1394/02/03 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه 6 ماهه منتهي به 29121393 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1394/02/03 1394/02/03 گزارش عملکرد 6ماهه منتهي به 29121393 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني(حسابرسي نشده) دانلود
1393/11/07 1393/11/07 صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه 3 ماهه منتهي به 13930930 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني- حسابرسي نشده دانلود
1393/11/07 1393/11/07 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهي به 13930930 صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني- حسابرسي نشده دانلود
1393/08/11 1393/08/11 صورت مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه 10 ماه و 4 روزه منتهي به 31061393 - حسابرسي شده- دانلود
1393/08/11 1393/08/11 گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 93 دانلود
1393/08/05 1393/08/05 گزارش عملکرد10 ماه 4 روزه منتهي به 31061393- حسابرسي نشده- دانلود
1393/08/05 1393/08/05 صورتهاي مالي به همراه يادداشتهاي توضيحي همراه 10 ماه 4 روزه منتهي به 31061393- حسابرسي نشده- دانلود
1393/06/02 1393/06/02 صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام دوره 7 ماه و 4 روزه منتهي به 31031393 دانلود
1393/06/02 1393/06/02 گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام دوره 7 ماه و 4 روزه منتهي به 31031393 دانلود
1393/02/03 1393/02/03 صورت مالي و يادداشتهاي همراه صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام دوره 4 ماه و 4 روزه منتهي به 29121392 دانلود
1393/02/03 1393/02/03 گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام دوره 4 ماه و 4 روزه منتهي به 29121392 دانلود
1392/11/06 1392/11/06 صورت های مالی سه ماهه 13920930 دانلود