مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 97/06/18 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر 1397/07/30
2 صورتجلسه مجمع مورخ 97/01/28 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر 1397/02/09
3 صورتجلسه مجمع مورخ 93/09/12 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر 1396/10/20
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ 1396/09/12 دریافت خبر 1396/10/04
5 تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر 1396/02/23
6 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1396/02/13
7 صورتجلسه مجمع سالانه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر 1395/10/15
8 تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 31-06-1393 دریافت خبر 1395/03/24
9 صورت جلسه تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 31-06-1394 و تغییر حسابرس دریافت خبر 1394/06/31
10 ثبت صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر تغییر صاحبان امضای صندوق دریافت خبر 1393/06/30
11 صورت جلسه مجمع موسس دریافت خبر 1392/06/26
12 صورت جلسه تعیین صاحبان امضای صندوق دریافت خبر 1392/06/26